Érvényesség

Ezen általános szállítási- és fizetési feltételek érvényesek minden szerződésünkre, szállításunkra és egyéb más szolgáltatásunkra. Fogyasztókkal kötött szerződésnél jelen feltételek nem alkalmazhatóak. A megbízó eltérő feltételei részünkre nem kötelezőek, akkor sem, ha kifejezetten nem ellenkezünk ezek ellen – kivéve, ha az eltérő feltételeket írásban kifejezetten elfogadjuk.

Ezen feltételek képezik minden jövőbeli teljesítés és szállítás alapját, akkor is, ha erre nézve nem jön létre újbóli kifejezett megállapodás.

Ajánlattétel és szerződéskötés

Az ajánlataink kötelezettség nélküliek. Szerződéskötés és bárminemű megegyezés csak a mi írásos jóváhagyásunkkal válik kötelező érvényűvé.

A prospektusokban, katalógusokban, körlevelekben, hirdetésekben, árlistákon vagy az ajánlatokhoz tartozó mellékletekben szereplő rajzok, műszaki adatok, súly-, méret-, teljesítményleírások mindaddig kötelezettség nélküliek, amíg azokat a megrendelés elfogadásakor nem nyilvánítjuk kifejezetten annak.

2.3Az ajánlattal és mellékleteivel kapcsolatos mindennemű tulajdonjoggal és az ezekre vonatkozó szerzői jogokkal a 2.2 pont értelmében mi rendelkezünk. Azokat tilos az engedélyünk nélkül továbbadni, sokszorosítani vagy más, idegen célra felhasználni.

Jelen szerződéshez kapcsolódó javaslatok, változtatások, szóbeli megerősítések, kiegészítések csakis írásbeli jóváhagyásunkkal válnak érvényessé.

A szolgáltatásaink alapját az ajánlatban található teljesítményleírás vagy a kötelezettségekről szóló jegyzékben rögzített és az általunk írásban elfogadott teljesítményleírás képezi.

Szállítási határidők, késedelmes szállítás, vis maior illetve tőlünk független szállítási akadályok

Az ajánlatban illetve a megrendelés visszaigazolásán megjelölt szállítási határidő rendszerint nem kötelező érvényű. Megpróbáljuk az adott szállítási határidőket a lehetőségekhez képest betartani, mindazonáltal nem vállalunk garanciát a betartásukért. A szállítási határidő csak akkor válik kötelező érvényűvé, ha azt az ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazoláson kifejezetten kötelező érvényűnek minősítik.

3.2 A megrendelőt terheli a felelősség minden olyan késedelmes szállításért, melynek oka az eredeti megrendelés módosítása a megrendelő részéről. Ez érvényes abban az esetben is, ha a megrendelő nem tesz eleget kötelezettségeinek: a megállapodott formátumú adatokat nem vagy késve küldi meg illetve ha a megküldött adatok hiányosak és utómunkálatokat igényelnek. Amennyiben teljesen leáll emiatt a termelés, a megrendelőtől igényelhetjük az így keletkezett költségek megtérítését.

3.3 Vis maior illetve tőlünk független, előre nem látható váratlan akadályok (anyagbeszerzési nehézségek, üzemzavar, sztrájk, szállítóeszköz hiánya, hatósági beavatkozás illetve eljárás, akadozó energiaszolgáltatás stb.) fellépésekor (beszállítóknál is), a szállítási határidő ennek megfelelően kitolódik, amennyiben a fentiek miatt kötelezettségeinket nem tudjuk időben teljesíteni.

3.4 Ha a fent említett körülmények a szállítást teljes mértékben lehetetlenné vagy tőlünk el nem várhatóvá teszik, akkor megszűnik a szállítási kötelezettségünk. Ha a késés meghaladja a két hónapot, akkor a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A megrendelő ennél korábban is visszaléphet, ha a késés miatti várakozás tőle el nem várható.

3.5 Ha a szállítási idő tőlünk független okok miatt tolódott ki vagy ha megszűnt a szállítási kötelezettség, úgy a megrendelő erre történő hivatkozással nem léphet fel kártérítési igénnyel. A fent nevezett körülményekre csak akkor hivatkozhatunk, ha azokról azonnal tájékoztattuk a megbízót.

Árak és fizetés

Áraink nettó árak. A megadott árakhoz hozzáadódik a mindenkori törvényes általános forgalmi adó. Az árak telephelyünktől értendők, a szállítás, rakodás, felállítás költségeit nem tartalmazzák, kivéve, ha az ajánlat külön rendelkezik ezekről.

Fenntartjuk a jogot, váltó és csekk visszautasítására. Amennyiben váltót vagy csekket fogadunk el, úgy az csak azzal a nappal és olyan összegben tekinthető fizetésnek, amennyiben erre tekintettel bankszámlánkon pénzösszeget írtak jóvá. A csekkek és váltók beváltásából eredő költségek és esetleges veszteségek, így pl. árfolyamveszteség a megrendelőt terhelik. Amennyiben egy csekk vagy váltó nem kerül beváltásra, úgy a megrendelővel szemben fennálló mindennemű követelésünk lejárttá válik.

Amennyiben a megbízó késedelmesen egyenlíti ki a számlát, jogunkban áll az esedékesség napjától a jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként követelni. Továbbá fenntartjuk azon jogot, hogy a megrendelőre hárítsuk a késésből adódó finanszírozási és mindennemű többletköltséget.

Késedelmes fizetés esetén jogunkban áll a szállítást visszatartani. A megrendelőnek nincs joga a fizetést visszatartani vagy beszámítani, amennyiben az erre vonatkozó igényt nem ismertük el vagy az nem jogerős.

A tulajdonjog fenntartása

A teljes kifizetésig minden kiszállított áru a tulajdonunkat képezi.

A megrendelőnek szokásos üzleti tevékenysége körében jogában áll az árut tovább értékesíteni, amíg a fizetéssel nincs késedelemben. Tilos az árut harmadik személy részére biztosítékként átadni vagy elzálogosítani illetve más módon megterhelni. Továbbértékesítés esetén a megrendelő a továbbértékesítésből eredő követeléseket és egyéb igényeit – ideértve az egyenlegköveteléseket is – már most a származékos jogokkal együtt társaságunkra engedményezi. A megrendelő jogosult a ránk engedményezett követelések beszedésére. Az ilyen módon beszedett követelések nem képezik a megrendelő vagyonának részét, ezek tekintetében a megrendelőt letéti őrzési felelősség terheli. A követelések beszedésének joga megszűnik, amennyiben a megrendelő fizetéseit beszünteti, csődeljárás illetve felszámolási eljárás alá kerül illetve vagyona hirtelen csökken. Ezen esetben a vonatkozó okiratok kiadása mellett a megrendelő köteles tájékoztatást adni részünkre a társaságunkra engedményezett követelésről és annak adósáról illetve köteles az engedményezésről az adóst értesíteni.

A megrendelő nem rendelkezhet a további értékesítéssel kapcsolatos követelésekről a mi írásbeli hozzájárulásunk nélkül, amely biztosíték- és követelés átruházását is magába foglalja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a biztosítékokat a megrendelő kérésére átadjuk illetve átruházzuk rá, amennyiben a számunkra felajánlott biztosíték összértéke több mint 20 %-al meghaladja a követelésünk értékét.

6. A kárveszély átszállása és az áru átvétele

6.1 A kész árut a szerződésben foglaltak szerint kell átvenni. Utóbbi érvényes a

befejezett részszolgáltatásokra is.

6.2 Az áruátadással egyúttal a kárveszély is átszáll.

6.3 Ha a megrendelő nem veszi át időben az árut, akkor a kárveszély a késedelmi időszak kezdetétől őt terheli. Ugyanez érvényes akkor, amikor egy megállapodott összeszerelés a megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kerül befejezésre és a befejezetlen teljesítés közös megállapodással a megrendelő részére átadásra kerül.

6.4 Amennyiben az áru átvétele nem szükséges, illetve a szerződés szerint nem kötelező, a kárveszély legkésőbb az alkatrészek elküldésével a megrendelőre száll, akkor is, ha részszolgáltatásokról van szó vagy még egyéb kötelezettséget is vállaltunk, mint például a szállítási-, fuvar-, felállítási költségek viselését.

6.5 A megrendelő kérésére biztosítást kötünk a küldeményre saját költségére lopás-, törés-, tűz-, víz-, szállítási és egyéb lehetséges kár ellen.

Szavatosság és kártérítés hibás terméknél

7.1 A tervezés és kivitelezés minőségéért a szállítás napjától számított 6 hónapra garanciát vállalunk. Ez oly módon történik, hogy a fent megnevezett határidőn belül bizonyíthatóan gyenge anyagminőségre vagy hibás kivitelezésre visszavezethető, rossz vagy használhatatlan alkatrészeket a lehető leggyorsabban és ingyen kicseréljük vagy szakszerűen kijavítjuk. Ez a szavatosság nem vonatkozik olyan kopási hibákra, melyek a használat során keletkeztek, illetve a használati helységekben uralkodó páratartalom, magas hőmérséklet, időjárási viszontagságok vagy egyéb, hasonló okok miatt. A szakszerűtlen kezelés, az erőszakos beavatkozás, a túlerőltetés, a nem megfelelő segédanyagok, kenőanyagok alkalmazása is ide tartozik. A nyilvánvaló, látható hibák esetén a Ptk. 306-311§-aiban szabályozott, utólagos kártérítési-, árcsökkentési-, illetve a szerződéstől való elállási igények az áru átvételével megszűnnek, de legkésőbb akkor, ha a megrendelő nem azonnal, tehát az átvételt követő 2 héten belül nem emel kifogást. Az utólagos szavatossági munka során keletkező költségeket, különösen a szállítási-, munka-, anyagköltségeket mi viseljük. Ezen utólagos munkát árleszállítás mellett jogszerűen meg is tagadhatjuk, amennyiben a javítás illetve az áru kicserélése nem vagy csak aránytalanul magas költségvonzattal lenne lehetséges.

7.2 Kijavítás helyett a dolog kicserélését is vállalhatjuk. Csereáru szállításakor a hibás áru garanciális keretek között történő visszajuttatását kérhetjük a megrendelőtől. Ha a kijavítás sikertelen, a csereáru leszállításától elzárkózunk, vagy ha azt nem az elvárható időn belül teljesítjük, akkor a megrendelő csökkentheti az anyagi ellenszolgáltatást, vagy elállhat a szerződéstől. Egy kijavítás három eredménytelen próbálkozás után nevezhető sikertelennek, amennyiben az áru vagy a hiba jellegéből, vagy egyéb körülményből más nem következik.

7.3 Csekély, még elfogadható mértékű méretbeli, vagy kivitelezésbeli eltérés ellen, főképp az utórendeléseknél, nem emelhető kifogás, hacsak nem köttetett a méretekre és a színekre külön konkrét megállapodás. Műszaki, módosító javítások és szükséges technikai változtatások miatt szintén nem emelhető kifogás, amennyiben nincs értékcsökkentő hatásuk a termékre vonatkozóan.

7.4 Ha a megrendelő előír vagy rendelkezésre bocsát egy adott alapanyagot, az anyag minőségéből fakadó hibákért és károkért nem vállalunk felelősséget, legyen a hiba az előállított termékben vagy az általa legyártandó termékekben.

7.5 Mindennemű garanciaigény megszűnik, ha a megrendelő maga vagy harmadik személy a terméken az írásbeli engedélyünk nélkül hajt végre változtatásokat.

7.6 A megrendelőt nem illeti meg kártérítési igény azon közvetlen és közvetett károk tekintetében, amelyek nem magában a termékben keletkeztek, amennyiben azok alapja kötelezettség megszegése, késedelem, a teljesítés ellehetetlenülése, pozitív követelési igény megsértése, szerződéskötési hiba, jogellenes cselekvés illetve abban az esetben, ha a károk nem szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethetők vissza. A kárfelelősség korlátozása alvállalkozóinkra, megbízottjainkra és egyéb teljesítési segédeinkre is értelemszerűen irányadó.

7.7 Felelősséget vállalunk, ha a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségeket megszegjük, vagy ha a megrendelőt egy bizonyos terméktulajdonságról biztosítjuk, de azt nem teljesítjük és ő ezért kártérítési igénnyel lép fel. A kárfelelősség korlátozása nem érvényes a testi épségben és az egészségben illetve a bűncselekmény által okozott károkra illetve a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényben meghatározott esetekben.

Szerzői jog

A konstrukciós rajzok, 3D-szerszámadatok, CAM-adatok, elektródák, műszaki adatok illetve minden, a megrendelés során elvégzett, szerzői joggal levédhető szolgáltatás tulajdonjoga és az ezekre vonatkozó szerzői jogok társaságunkat illetik. A megrendelő kinyomtatott konstrukciós rajzokat kap.

8.2 A megrendelő külön szerződés keretében licensz- és használati jogokat szerezhet meg.

Beszámítási tilalom, kötbér

A megrendelő csak akkor jogosult a megrendelt munkáért járó ellenszolgáltatás beszámítására, ha a beszámítandó követelést elismertük vagy az jogerős. Visszatartási jog a megrendelőt nem illeti meg. Kötbért csak akkor fogadunk el, ha arról külön írásbeli megállapodást írtunk alá. Körbér a megrendelő általános üzleti feltételei szerint a fentiek ellenére sem vonatkoztathatóak ránk. Az a fél, amely kötbérigényt kíván érvényesíteni, köteles az ehhez szükséges feltételeket ismertetni és bebizonyítani. A kötbér az egyéb kártérítési igényekbe beszámítható. Továbbá fenntartjuk azt a jogot, hogy bebizonyítsuk, hogy a kár olyan csekély, hogy a kötbérfelelősség nem áll be, illetve, hogy a kötbért csökkentsük abban az esetben, amennyiben ezt a kár mértéke indokolja.

10. Írásbeliség

Szóbeli megállapodás nem köttetett. Jelen szerződés módosítását írásban kell rögzíteni.

11. Felmentő záradék

Ha ezen szerződés egy vagy több pontja érvénytelen, az nem érintheti a szerződés többi kitételét. A felek kötelezik magukat arra, hogy ilyen esetben beleegyeznek egy olyan új szabályozásba, amelyik a gazdasági célját illetően közel azonos az előző szabályozással és amit elfogadtak volna, ha tudomásuk lett volna az érvénytelenségről.

12. Bírósági illetékesség, jogválasztás

12.1 A felek közötti, a szerződéses viszonyból adódó nézeteltérések és viták eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagosan illetékes.

12.2 A szerződésre a magyar jog irányadó a nemzetközi magánjog kizárásával.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk „Sütiket“ használ. A „süti“ beállításokat bármikor megváltoztathatja böngészőjében.